Villkor För Fatavtal

Allmänt:

Detta erbjudande är en utmärkt möjlighet för dig som kund till Nordmarkens Destilleri AB att förkovra dig inom whiskyområdet genom att följa utvecklingen från råvara till färdig whisky.  Vi har även ett utbud av innovativa och exklusiva upplevelser och aktiviteter att erbjuda relaterat till whisky och ditt fatägande.

Parterna:

Parterna som sluter avtal är Nordmarkens Destilleri AB (nedan kallat ND) och en fysisk eller juridisk person (nedan kallad fatägaren). Detta innebär att om ett sällskap bestående av flera personer vill teckna ett fatavtal måste en person i sällskapet utses som formell avtalstecknare.

Faten:

Ekfatets storlek är 50 liter. Det finns olika fattyper att välja på beroende på vilken smak och doftkaraktär man önskar för whiskyn. Se ND´s prislista för tillgängliga fatalternativ. Val av fattyp sker vid intresseanmälan.

Destillatet:

Destillatet tillverkas av mältat korn som mäskats och destillerats två gånger. Destillatet produceras i Sverige. Destillatet är enligt valt recept, alkoholhalten vid fatfyllning är 63 % och fatet fylls med 48 liter destillat.

Betalning:

Betalning till ND sker enligt gällande prislista. Det initiala utlägget för fatägaren är uppdelat på en fatvårdsavgift och ett lån till ND. Motprestationen för lånet är att ND, för fatägarens räkning, reserverar och producerar innehållet i fatägarens fat. Fatets innehåll reserveras i sin helhet eller uppdelat i andelar enligt gällande prislista. I fatvårdsavgiften ingår försäkring, lagring, fatvård, buteljering, flaskor och etiketter.

Anmälan av fatreservation:

Anmälan av reservation av fat sker via intresseanmälan till ND. Kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida, www.nordmarkensdestilleri.se

Tilldelning av fat:

ND förbehåller sig rätten att besluta om tilldelning av fat.

Avtals slutande:

Avtal sluts genom att intressent som tilldelats fat betalar in hela fakturans belopp samt skriver på fatavtalet. Genom inbetalning godkänner också fatägaren samtliga villkor som bifogas fakturan.

Registeruppgifter:

Fatägaren ansvarar för att uppgifter angivna vid intresseanmälan är korrekta. Skulle fatägarens kontaktuppgifter ändras under avtalstiden ansvarar fatägaren för att dessa ändringar registreras hos ND. I samband med tecknande av avtal medger fatägaren att ND får lagra personuppgifter enligt PUL (PersonUppgiftsLagen). ND kommunicerar företrädesvis via mail och därför medger fatägaren även att elektroniska adressuppgifter får registreras.

Fatfyllning:

När ND mottagit hela det fakturerade beloppet bokas datum för fatfyllning. Fatägaren är välkommen att kostnadsfritt delta vid och uppleva fatfyllningen efter överenskommelse med ND. Fatfyllning sker vid ND, Holmedal Årjäng.

Lagring:

Fatlagring sker vid ND`s ordinarie lagringsplats. Minimilagringstiden är tre år vilket även ingår i fatavtalet.
Efter dom första tre åren är det fatägaren som avgör hur länge fatet skall lagras innan buteljering. Samråd sker dock med ND som ger rekommendationer kring lämplig lagringstid för varje specifikt fat. Önskar fatägaren lagra fatet längre tid än tre år faktureras en årlig avgift för lagring och försäkring enligt särskild prislista.
Längsta lagringstid är 8 år.

Provsmakning:

Under lagringstiden har fatägaren möjlighet att provsmaka innehållet i fatet och på så sätt följa utvecklingen av destillatet. Provsmakningar sker vid ND`s lokaler, Holmedal Årjäng alternativt på platser och vid tillfällen som ND anger på sin hemsida. Provsmakningar måste förbokas. Vid provsmakning tillkommer en kostnad per centiliter för tappning samt alkoholskatt. Fatägaren kan, mot kostnad, ta med gäster på provsmakningen.

Buteljering:

När fatägaren önskar buteljera fatets innehåll anmäls detta till ND.
En dialog sker då mellan fatägaren och ND avseende utlämningsställe, utformning av flaskornas etiketter samt datum för buteljering. Delar av flaskans etikett har en fri utformning. På etiketten kommer det framgå att ND är producent av whiskyn. Whiskyn buteljeras på flaskor med 50 cl volym. ND buteljerar endast fulla flaskor.
Under lagringstiden reduceras, på grund av avdunstning, innehållet i fatet både i volym och i alkoholstyrka. Detta är en naturlig del av lagringsprocessen. Buteljering sker normalt vid den alkoholstyrka som fatets innehåll har vid buteljeringstillfället (sk cask strength). Vid buteljering vid fatstyrka tillkommer inga extra avgifter för tappning, flaskor och etiketter. Mot en avgift kan fatägaren välja buteljering vid en lägre alkoholstyrka, dock lägst 46 %. Detta anges då i samband med anmälan om buteljering.

Leverans:

Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt försäljningsställe i enlighet med de lagar och regler som gäller vid buteljeringstillfället.
Övriga kostnader:
Fatägarens betalning, enligt avsnittet, ”betalning” inkluderar inte externa skatter eller avgifter så som alkoholskatt, moms, försäljningsställets påslag och transport av buteljerade flaskor till försäljningsstället.

Oförutsedda händelser:

I händelse av fatläckage eller andra oförutsedda händelser under lagringstiden kompenserar ND fatägaren med ett nytt fat inklusive innehåll.

Lån:

Fatägarens lån till ND är knutet till fatägaren genom ett skuldebrev som ej får överlåtas av fatägaren utan ND´s kännedom och godkännande. Beloppet återbetalas när fatägaren utnyttjar sin reservation och önskar buteljera fatets innehåll. Återbetalning av lån sker tidigast tre år efter det datum då fatet fylls och senast åtta år efter samma datum. ND äger rätt att i förtid avsluta en reservation och återbetala lånesumman om det skulle finnas synnerliga skäl för detta. Det utgår ingen ränta på fatägarens lån till ND
Ändring av villkor i redan slutna fatavtal:
ND äger rätt att träffa överenskommelse med fatägaren om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut ger anledning härtill eller om det i övrigt, enligt ND´s bedömning, är nödvändigt.

Force Majeure:

Förhindras ND´s åtaganden enligt detta avtal till följd av Force Majeure ska ND, för den tid som hindret varar, anses befriat från sina åtaganden enligt avtalet. Fatägaren har då ej rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit. Med Force Majeure avses krig, terroristhandling, politiska oroligheter, import eller exportrestriktioner, myndigheters beslut eller föreskrifter, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, brand, översvämning, storm, orkan eller andra naturkatastrofer, olyckshändelse eller annan med angivna fall jämförbar omständighet utanför ND´s kontroll, vilka hindrar ND från att fullfölja åtagandena.